Home

Ordonanta 43 2000 pdf

ORDONANTA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national Categoria: Arheologie Data publicarii in M.O.: 31.01.2000 Data introducerii: 15.03.2005 În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. K pct. 1 din. Guvernul României OrdonanŃă nr. 43 (r2) din 30/01/2000 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 24/11/2006 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃiona Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006 Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 aprilie 2005. + Capitolul I Dispoziții generale + Articolul 1 Prezenta ordonanță reglementează regimul juridic general al descoperirilor și al.

ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997 (**republicata**)(*actualizata*) privind regimul drumurilor (actualizata pana la data de 17 iulie 2011*) EMITENT: GUVERNUL *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 17 iulie 2011 este realizata d (la data 20-iul-2000 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 540/2000 ) (la data 11-nov-1999 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 1999 ) Ordonanta 43/1997 - forma sintetica pentru data 2020-12-20 pag. 2 12/20/2020 : lex@snppc.ro. Art. 10 Străzile din localităţile rurale se clasifică în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie (la data 07-oct-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 134/2005 ) (la data 18-iul-2002 actul a fost aprobat de Legea 503/2002 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României Pag. 2 din 29 Act sintetic la data 09-Mar-2011 pentru Ordonanta 43/1997 Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro Art. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 16 decembrie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000

Ordonanţa nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000 ORD DE URGENTA 43 06/04/2020 - Portal Legislativ. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. EMITENT 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national Parlamentul României adopta prezenta lege. Art. I Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national ORD nr. 2035 publicat în M.Of. nr. 470 din data: 09/27/2000 OMC 2035/2000 Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profi OG 43 1997 privind regimul drumurilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 237 din 29.6.1998 Actualizata prin: Ordonanţă nr. 5/2011 - pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologic #M3: Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 #M1: Ordonanţa Guvernului nr. 132/2000*, suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 (#M2) şi respinsă prin Legea nr. 189/2002 (#M4) În lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste. LEGE nr. 17 din 9 martie 2000*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republicare (la data 27-iun-2005 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 541/2005 ) Ordonanta urgenta 43/2010] Art. 14 Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în cămine sunt: a)servicii sociale, care constau în OUG 43 2002 actualizată privind Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 11 aprilie 2002 OUG 43 2002 actualizata prin: Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin

OG (R) 43 30/01/2000 - Portal Legislati

1 Guvernul României - Ordonanţă nr. 25/2006 din 26 ianuarie 2006 Ordonanţa nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor În vigoare de la 01 martie 200 Rectificare bugetara august 2019. Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare .PDF. Guvernul Dancila a publicat rectificarea bugetara pentru a doua partea a anului 2019 printr-o Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. O puteti consulta integral mai jos sau descarca in format .PDF 2 Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (MO, Partea I nr. 652 din 23/10/2013

Ordonanta Guvernului nr. 43 d in3 0 i au r e 2 00 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, adoptata în temeiul art. 1 lit. K) pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitoru Aceste tipuri de habitate sunt prevăzute în anexa nr. 2; #M4 4. tipuri de habitate naturale prioritare - tipurile de habitate naturale în pericol de dispariţie, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate particulară, ţinând cont de proporţia arealului lor natural de răspândire new. Laws concerning the heritage protection were enacted in 2000, when the government voted Ordonanta 43 [7], on 30 January (Law Number 422 2001). This law still has a lot of imperfections, and has not been well implemented so far. According to this law (Article 49), the persons who discove includerea tuturor modific ărilor şi complet ărilor aduse de c ătre: ORDONANTA nr. 83 din 29 august 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr Ordonanta Guvernului nr.43/2000, republicata, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national; Ordinul nr.1964/2007 al Ministerului mediului si dezvoltarii durabile, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, c

Prin ordonanta nr. 37/P/2012, din data de 07,02.2014, emisä de Directia O.U.G. nr. 43/2002, Directia Nationalä Anticoruptie nu mai are competenta art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 din Codul penal; 2. Disjungerea cauzei declinarea competentei de solutionare a cauze 1 / 7 Anexa nr. 3 MĂSURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI TIPULUI DE RISC Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea ș pdf. Codul de procedura civila. pdf. Codul de procedura penala. pdf. Codul deontologic. pdf. Codul fiscal. pdf. Legea 78 2000. pdf. Ordonanta 43 200. pdf. REGULAMENT nr din 25 iulie 2002 de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.

O.G. nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic declararea un r situri arheologice ca zone de interes national, republicatä, cu modificärile completärile ulterioa e; H.G. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea mo umentelor istoric Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Ordonanta urgenta 30/2020 din 2020.03.21 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 21 martie 202 Legea 182 2000 pdf. Legea 182 2002 pdf. Legea 205 2004 pdf. Legea 217 2003 Ordonanta 2 2001 pdf. Ordonanta 27 2002 pdf. Ordonanta 27 2011 pdf. Ordonanta 43 200 pdf. OUG 102 2005 pdf. OUG 103 2006 pdf. OUG 104 2001 pdf. OUG 105 2001 pdf. OUG 194 2002.

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă - modifică art.76 lit.a), c) şi d); introduce art.51 1, pct.20 1 la art.73 : O.U.G. nr.43/201 Ordonanta 20 2015 rectificare buget de stat.pdf. Date post: 24-Aug-2015: Category: Documents: View: 219 times: Download for free Report this documen

ORD DE URGENTA 43 06/04/2020 - Portal Legislati

prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului . 7. ORDONANTA nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010 Data intrarii in vigoare: 30 Aprilie 201 Lege pentru modificarea Ordonantei Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii fundatii L. 34/2010 M. Of. nr. 151/9 mar. 2010 Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii luni, 12 iunie 2017 Consiliul Legislativ

ORD nr - CIME

Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheo|ogic declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicatä, cu modificärile completärite ulterioare; În baza prevederilor art. 292 din Ordonanta de urgentä a Guvernului nr. 57/201 (3) Secretariatul tehnic al comisiilor prevazute la art. 1 se asigura de institutiile, respectiv entitatile prevazute la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 2000-2007 KTM 250-400-450-525 SX-EXC service repair manual.pdf. Open. Extract. Open with Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021, a fost publicata Ordonanță de urgență nr. 43 din 27 Mai 2021 - pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru [

OG 43 1997 regimul drumurilor actualizata - LegeAZ

  1. (1 )Sursele prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998 si ulterior aprobata si modificata prin Legea nr. 23/2000, precum si penalitatile si majorarile de întârzier
  2. Repertoriului arheologic national preväzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicatä, cu modificärile completärile ulterioare; -NU ESTE CAZIJ
  3. Ordonanta nr 65-Ana Drimbea. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Ordonanta nr 65-Download
  4. OUG nr. 32/2020 | Modificarea și completarea OG nr. 30/2020 și stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială publicată în Monitorul Oficial la data de 30.03.2020 CMSR | InfoANC dp Martie 2020 Pagina 2 din 8 (10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă.

OUG 43 2002 actualizata DNA - LegeAZ

august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamt pana la data de 12 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 43 din 25 iulie 2002; LEGEA nr. 592 din 29 octombrie 2002. Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 / 13 GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ş S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. MEMORIU DE PREZENTARE Lucrări de construire a Instalației de detritiere apă grea 6 MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului Lucrări de construire a Instalației de detritiere apa greă (denumit in continuare CTRF) II. Titular Numele companiei: Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN SA- Sucursala Central ii MMWR June 9, 2000 ATS/CDC Statement Committee on Latent Tuberculosis Infection Membership List, June 2000 CO-CHAIRS David L. Cohn, M.D. Denver Public Health Denver, CO Richard J. O'Brien, M.D. Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, GA WRITING GROUP Lawrence J. Geiter, Ph.D. Sequella Global Tuberculosis Foundation Rockville, MD.

Rectificare bugetara august 2019

OUG 44/2008 - ACTUALIZARE 2014. ORDONANTA DE URGENTA nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale [ACTUALIZATA 2013 Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION DIACONESCU . Bucureşti, 17 martie 2000. Nr. 19 Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I CAPITOLUL I Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat Art. 1. - Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. Art. 2. - (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa Citeste mai. OUG 8 din 18.02.2021. Legea 127/2019 se modifica la Art 86 aliniatul 2) Art.III - Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 86, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins

Ordonanţă de urgenţă nr

Data intrarii in vigoare : 4 iulie 2000 Forma actualizata valabila la data de : 1 iulie 2021 Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 iulie 2000 pana la 1 iulie 2021 În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. ART. 1975 1 281 Ordonanta 43/1997, Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor DJ 546 F KM 4+450 1374 1.3.17.2. PODET TUBULAR 2_800 MM 1978 1 537 Ordonanta 43/1997, Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor 1375 1.3.17.2. PODET DALAT DJ 546 1978 1 537 Ordonanta 43/1997, Legea 82/199 IRB in HTML Download PDF Title; Internal Revenue Bulletin: 2021-31: irb21-31.pdf: Internal Revenue Bulletin: 2021-31: Internal Revenue Bulletin: 2021-3

Heritage for Sale! The Role of Museums in Promoting Metal

PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii. OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 14.05.2020.. I. Măsuri fiscale și prorogarea unor termene. 1. Modificări la Codul fiscal. 1.1 Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual ORDIN nr. 50 din 5 martie 1990 (abrogat de art. 198 din LEGE 19 17/03/2000 la data de 01 Aprilie 2001) pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii (actualizat pana la data de 5 mai 1990*

Stimati colegi, va informam ca, in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI (PARTEA I) Nr. 474 din 06 Mai 2021, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 37 din 05 mai 2021 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii. Pentru cei interesati, iata textul integral. ATENTIE SI LA ARTICOLELE DE [ Legislație națională specială. Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Ordonanta 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 213/1 Ordonanta 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare PRESEDINTE SED MARIN CRIS CONTRASEMNEAZA SECRETAR GRECU VIORE PARTEA I Anul 175 (XIX) — Nr. 598 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 30 august 2007 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 42. — Ordonanță pentru modificarea art. 1 alin OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010 Avand in vedere ca transpunerea si implementarea in legislatia nationala a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari: 1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins: ORDONANTA DE URGENT