Home

Registrul riscurilor de coruptie

Scandal urias de coruptie in Romania

Registrul Riscurilor de Corupție la Nivelul Primăriei Municipiului Timișoara. Ultimele noutăți. Lucrări de reparații la străzi, 28.07.2021; Încep lucrările la Clinica de Balneologi registrul riscurilor de coruptie. Regulament de activitate. Achiziţii REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE Partea I - Identificarea, descrierea si evaluarea riscurilor Nr. Aprecierea crt.riscului Identificarea si descrierea riscurilor Evaluarea riscurilor Descrierea (amenintarea) de coruptie Cauze Expunere Parametrii riscului Masuri existente masurilor Impact global (col. 4 x col. existente 1) Probabilitate 5. risc de coruptie se materializeaza; k)responsabil de risc - personalul de conducere al structurii Ministerului Educatiei Nationale, responsabilizat prin Registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire/control. Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplica in scopul adoptarii la nivelul tuturo REGISTRUL DE RISCURI LA CORUPȚIE AL POLIŢIEI LOCALE IAŞI PENTRU ANUL 2019 Nr. Crt. Obiectivul structurii organizatorice Riscul aferent obiectivului Cauze public şi a riscurilor de corupţie, simultan cu implementarea unui sistem de management al riscurilor de corupţie; Instituirea unui registru de

Registrul Riscurilor de Corupție - Primăria Municipiului

Registru riscurilor potențiale de corupție. May 10, 2021; Download (PDF, 390KB) Informare. Contact. Secretariat sediu : 031 130 01 50 E-mail : secretariat@csnliamanoliu.ro Complex sport-inchiriere cazare : 031 130 01 50 Interior 1170 Serviciul transporturi : 021.324.90.4 informatice de prelucrare automată a datelor Modificări legislative Contabilul sef R R Mare Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor Supervizare/ Monitorizare 10.08.2014 - - 2. Registrul-inventar 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire

registrul riscurilor de coruptie - Institutul de

registrul riscurilor de corupţie - document întocmit în cadrul activităţii de management al Metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA Cod PD-IGA-012/2018 Editia:1 Nr de exemplare:1 Revizia:1 Nr de exemplare: Evaluarea riscurilor de corupţie și a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. În Monitorul Oficial nr. 751 din 30 august 2018 a fost publicată H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de. 1 Registrul general al riscurilor la nivelul Inspectoratului Şcolar JudeţeanDâmboviţa este constituit prin agregarea Registrelor riscurilor elaborate/ revizuite la finalul anului 2016, în cadrul domeniilor funcţionale/ compartimentelor cuprinse în structura organizatorică a instituţiei

Fiecare linie de business din cadrul unei organizații își va evalua toate categoriile de risc relevante, înregistrându-le în registrul riscurilor. Se vor identifica toate potențialele probleme operaționale în patru categorii: oameni, procese, sisteme/tehnologii și mediul extern + Articolul 17 Registrul riscurilor de corupție (1) Pe baza activităților reglementate la art. 11-16, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție. (2) Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 4 la hotărâre): a) domeniul de activitate. sistemului de management al riscurilor de corupţie prin:-identificarea, descrierea şi evaluarea internă a riscurilor de corupţie;-instituirea Registrului instituţional al riscurilor. 2.4 Instituirea unei baze de date pentru petiţii in corespundere cu prevederile pct. 5 din Instrucţiunile aprobate prin HG 208/1995. 2.5 Piasarea pe panour REGISTRUL RISCURILOR Dorobanţu Ion COMPARTIMENTE CONTABILITATE Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Intrumentele de control inter Created Date: 10/2/2018 7:35:52 A

Registru riscurilor potențiale de corupție - Complexul

 1. registrul riscurilor pentru ssm - registru riscurilor pentru fapte de corupție și fraude; ovidiustoicoiu Utilizator 09:36, 8 Iunie 2016 Vă rog dacă ma poate ajuta cineva cu o indicație sau un model de întocmire a tabelului registrului riscurilor pe linie de ssm , eventual pentru spitale conform ord. 400/2015
 2. REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL . UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU. ACTUALIZAT LA 31.12.2015 . Zone de risc (domeniu comparti ment) Obiective Descrierea riscului Circumstanţele care favorizează apariţia riscului Responsa- bilul cu gestionarea risculu
 3. RISCURI DE CORUPŢIE ÎNACHIZIŢIILE PUBLICE Excelenţă şi integritate în achiziţiile publice Acest proiect este co-finanŃat de către Comisia Europeană (OLAF) în cadrul programului Hercule II 2007-2013 : un program de acŃiune al Uniuni
 4. responsabilizat prin Registrul riscurilor de corup ție pentru implementarea m ăsurilor de prevenire/control. Art.2 - (1) Prezenta metodologie se aplic ă în scopul adopt ării la nivelul tuturor structurilo
 5. 4.Registrul de evidenţă a Descrierea riscului Contractelor de muncă 5.Registrul de evidentă a Carnetelor de muncă 6. Registrul de evidentă a delegaţiilor pentru depla- sări 7.Registru1 de evidenţă sigilii şi ştampile 8.Reg.evidenta elevilor 9.Registrul de evidenţă a salariaţilo

1 REGISTRUL RISCURILOR DEPARTAMENTUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ DIN CADRUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDETEAN SUCEAVA ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - EDUCAȚIE TIMPURIE Nr. crt. Obiective / activităţi Identificarea riscului Risc inerent (P - probabilitate I - impact E - expunere) Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului Registrul riscurilor de corupție Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție Stabilirea măsurilor de intervenție Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție Descrierea riscului Cauze P r o b a b i l i t a t e I m p a c t E x p u n e r e Măsuri de intervenție Responsabil pentru implementare Termen/Durată de. REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL SCOLII GIMNAZIALE NR.13 TIMISOARA Nr.crt. Activitatea Descrierea riscurilor Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri s Scopul Procedurii de identificare a riscurilor si vulnerabilitätilor la coruptie, a unor mäsuri concrete, precum modalitäti de monitorizare permanentä a aplicärii acesteia este de a monitoriza implementarea mäsurilor anticoruptie la nivelul Consiliului Judetean Cälära;i, prin actiuni menite a preveni faptele de coruptie si de

de integritate profesională, aplicarea defectuoasă a procedurilor anticorupţie. Materializarea riscurilor de corupţie în trecut este confirmată de dosarele penale, intentate de către CNA. Din 148 cazuri, documentate în perioada 2014 - 6 luni 2017, lideri sun edu.r (23)Registrul riscurilor - document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei riscurilor. Pag. 7 of 19 Revizia 0 Nr.ex. Ediţia II Nr.ex. Cod PS-02 PROCEDURA DE SISTEM privind managementul riscurilor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGI

Prin Ordinul Întreprinderii de Stat Editurade Imprimate STATISTICA Nr. 20 din 30.05.2018 REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE În cadrul Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate STATISTICA Nr. d/r Acțiune Risc Valoarea riscului Reacția la riscbi Activitatea de control a riscului Responsabil Perioada de ct e implementare e MD-2055, str. Petru Movilă, 35 Chișinău, Moldova. EMAIL. poligraf.marketing@gmail.co REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST IAȘI . Articole DSJ Iasi. joi, 01 aprilie 2021 / Publicat in Transparenta Decizionala. REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST IAȘI. 2.3-Registru-Riscuri-coruptie-2020 Descarc ă. Categorii. Blogroll:. responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control. Art.2 - (1) Prezenta metodologie se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor Ministerului Educației Naționale a unor măsuri de control și/sau prevenire, adaptate cauzelor care . 4.1.Metode de identificare şi analiza riscurilor 105 4.2.Metode de evaluare a riscurilor şi toleranŃa la risc 108 4.3.Controlul riscurilor şi tratarea situaŃiilor dificile 116 CAPITOLUL IV. ContribuŃii privind modelarea şi simularea riscului în formarea resursei umane 119 1

Va prezentam mai jos Metodologia din 12 iunie 2013 privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 iunie 2013 CAP. I Dispozitii generale ART. 1 In intelesul prezentei.. Registrul riscurilor neclinice face obiectul Anexei 2. Prin politica sa, Kardinal One Medical adopta o atitudine proactiva in prevenirea materializarii riscurilor clinice si neclinice, dar si o interventie de minimalizare a consecintelor riscurilor materializate si de prevenire a repetarii lor

Created Date: 6/10/2021 12:22:21 P

Istoric CSM Suceava. In anul 1972 se infiinteaza Clubul Sportiv Municipal SUCEAVA, initial cu sectiile atletism,fotbal,rugby,volei. Ulterior in 1976 s-au adaugat sectiile de lupte greco-romane,hochei pe gheata, in 1978 patinaj viteza, in 1979 handbal, in 1981 inot, in 1990 baseball si canotaj Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, în conformitate cu obiectivul specific 2.1 din Strategia naţională anticorupţie 2016-2020 (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. Evaluarea riscurilor de corupţie la Inspectoratul de Stat al Muncii, finalizată. Centrul Național Anticorupție anunță despre finalizarea evaluării riscurilor de corupţie la Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) - activitate demarată cu scopul identificării vulnerabilităţilor la corupţie şi factorilor instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia, dar şi de.

Audieri in cazul de coruptie de la Facultatea de Medicina

Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de coruptie) Plan de actiune/plan de mäsuri preventive/corective Inventar functii sensibile Lista persoanelor care ocupä functii sensibile Plan mäsuri gestionare functii sensibile Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de contro riscurilor Indicator de per-formanţă ataşat obiecti-vului. Achizi-ţionare de calcu-latoare şi consti-tuirea bazei de date furnizori 31.12.06 10.09.06 S S S·S - Organizare licitaţie. Proiectare la Oficiul IT 7. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de planificare resurse financiare Disponibi-lizări resurse financiare Gol de resurse Siste

Evaluarea Riscurilor de Coruptie LEGIStm

METODOLOGIE 02/08/2018 - Portal Legislativ - Pagina de star

Video: COMUNA APROBAT, PRIMAR, REGISTRUL RISCURILOR Dorobanţu Ion

registrul riscurilor pentru ssm - registru riscurilor

Managementul riscurilor, fie el pro-activ sau reactiv, va avea ca rezultat facilitarea realizării eficiente și eficace a obiectivelor organizației. În mod evident, cunoașterea amenințărilor va permite o ierarhizare a acestora în funcție de probabilitatea materializării lor, de amploarea consecințelor asupra obiectivelor, dar și în funcție de costurile preconizate pentru. Evaluarea riscurilor de coruptie. Art. 24. - (1) Evaluarea riscurilor de coruptie se realizeaza cu scopul de a fundamenta decizia cu privire la prioritatea de stabilire a masurilor de prevenire/control, prin estimarea nivelurilor de probabilitate si impact asupra rezultatelor asteptate si a prestatiei profesionale a personalului Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere / Primăria / Transparență decizională / STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE / Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remedier recomandări privind identificarea riscurilor în procesul de verificare a procedurilor de achiziție. II. Riscuri 1. Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunţ de intenţie Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie deschis Registrul riscurilor de coruptie Responsabilitäti Sefii tuturor componentelor structurii or anizatoricel UVT Comisia de eticä si deontologie proteslonalä Sefii tuturor componentelor evaluare a riscurilor de coruptie a celei de evaluare a incidentelor de inte itate. 1) In prezentul document prin sintagma toate componentele structurii.

Combinatul Poligrafic - Registru a riscurilor de corupți

 1. Neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică, au fost scoase în evidență în cadrul unui studiu.Acesta a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în cadrul proiectului.
 2. Proceduri de lucru aprobate, Registrul riscurilor al CABv, Raport asupra sistemului de control intern/managerial pentru fiecare an Procedura de sistem: Controlul si monitorizarea riscurilor de coruptie la nivelul CABv e aboratä Începând cu anu 2022 Anual Anual Compatimentul de audit public intern din cadrul CABv Conducerea societätii
 3. istrative LISTA GENERAL Ă A RISCURILOR identificate la nivelul DDCA CATEGORIA: RISCURI EXTERNE Nr. crt. Factor ul de risc/cauza SUBCATEGORIA 0 1 2 1 •mediul politic schimb ări frecvente în structura ad
 4. Raportul include si mãsuri de remediere a riscurilor si vulnerabilitãtilor identificate. De asemenea, au fost adoptate instrumente de lucru în vederea monitorizãrii indicatorilor anticoruptie: registrul abtinerilor în caz de conflict de interese, registrul incidentelor de integritate, chestionarul de evaluare a cunostintelor anticoruptie.
 5. a fost aprobat Registrul riscurilor al IGPF, care include riscurile de corupție, cît și măsurile de răspuns/tratare a riscurilor identificate. Registrul riscurilor aferente activității IGSU a fost aprobat cu nr. 19/1-248 din 19.02.2019. Registrul riscurilor aferente activității ARM este aprobat prin Ordinul directorulu
 6. Codul de conduita ; Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2021 ; Inventarul masurilor de transparenta institutionala ; Plan de integritate pentru implementarea SNA ; Declaratie aderare SNA ; Registrul riscurilor de coruptie ; Raport de evaluare a incidentelor de integritat
b) infractiuni de coruptie, prevأ¤zute de art

Registrul Riscurilor Potentiale De Corupție La Nivelul

 1. Registrul riscurilor potentiale de coruptie. Articol din data 22 martie 2021. Registrul riscurilor potentiale de coruptie. Detalii ».
 2. riscurilor de corup(ie procedeazä la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentä la nivelul UAT Municipiul Bot(hani S.P.C.L.E.P. In situatia aparitiei unor riscuri noi de coruptie, acestea vor fl evaluate conform etapelo
 3. Riscurile de corupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, analizate. 11 Februarie 2021 12:51 436 0. Neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică, au fost scoase în.

Formarea managerilor în domeniul managementului riscurilor de corupţie precum şi asigurarea procesului menţionat în cadrul entităţii publice, este generată de prevederile actelor normative care stabilesc r esponsabilitatea conducătorului entității publice de a asigura un management eficient al riscurilor de fraudă și corupție în. Codul de conduita etica DJST Alba. PV inventariere bunuri primite gratuit in cadrul unor actiuni de protocol in anul 2020. Inventarul masurilor de transparenta, prevenire corputie. Programul de dezvoltare manageriala 2021. Raport de activitate pe anul 2020. Registrul riscurilor potentiale de coruptie, la 31.12.202 Dreptul de a selecta AIPA pentru evaluare, instituţie aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Centrul l-a realizat în conformitate cu pct. 5 1 Modul de selectare a instituției, al Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în autoritățile şi instituţiile publice aprobată prin Hotărârea.

Registru riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial Autoevaluarea prevazuta la masura I. 1.1 Site-ul CJP Teleorman de coruptie sau a incidentelor de integritate Numarul de angajati care au participat la cursuri de pregatire Numarul si tipul de teme incluse i Membrii Guvernului Gavriliţa: Cariera, trecutul și veniturile ce le declară. Autor: Julieta Saviţchi. 04/08/2021 171. Cabinetul de miniştri care urmează să fie supus procedurii de vot în şedinţa de vineri, 6 august, va număra 16 membri. Printre aceştea se regăsesc deputaţi aleşi pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate.

Cum vrea Ministerul Afacerilor Interne sa scape de corupti

responsabilizat prin Registrul riscurilor de corup ţie pentru implementarea m ăsurilor de prevenire/control. ART. 2 . 3 (1) Prezenta metodologie se aplic ă în scopul adopt ării la nivelul tuturor structurilor Ministerului Educa ţiei Na ţionale a unor m ăsuri de control şi/sau prevenire, adaptate cauzelor care determin ă. finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial unitare de evaluare a riscurilor de coruptie ca premisa pentru dezvoltarea Numar de solicitari Numar de activitati realizate Sinteza raport final privin

Siguranţa pacientului şi registrul riscurilor clinice

coruptie, potrivit formatului si continutului preväzute pentru acest registru de Anexa 4 din HG nr. 599/2018. (4) In temeiul art. 19 alin. (1) din ROIIJ, cu unanimitate de voturi, aprobä elaborarea de cätre Grupul de lucru a Planului de integritate, la nivelul Curtii de Apel pe baza rezultatelor evidentiate de Registrul riscurilor de coruptie (1) Informaţiile rezultate în urma implementării prezentei metodologii se includ în Registrul riscurilor de corupţie, care se întocmeşte de către comisie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, şi se aprobă de către conducătorul structurii Ministerului Educaţiei Naţionale, cuprinzând responsabilităţi pentru toate. Neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică, au fost scoase în evidență în cadrul unui studiu. Acesta a fost realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în cadrul proiectului. Menţionăm că evaluarea riscurilor de corupţie din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice este o acţiune prevăzută de Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 76 din 16.05.2014

Clubul Sportiv Municipal Suceava - REGISTRUL RISCURILOR

 1. c. Managementul vulnerabilitatilor si riscurilor de coruptie specific Includerea unei secţiuni specifice privind riscurile la corupţie inventariate în registrul riscurilor general al instituţiei; a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie Recomandari privind modul de implementare
 2. Incidentele de integritate au înregistrat o scădere cu 25% în anul 2016, ca urmare a demersurilor preventive întreprinse de Direcția Generală Anticorupție (DGA), s-a arătat în ședința de analiză a principalelor activități de prevenire și combatere a corupției desfășurate în anul 2016
 3. Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere. Distribuie 0 0. Online. Monitorul Oficial Local Sesizări online Registrul agricol - Anunțuri Urbanism - Anunțuri SPCLEP - Anunțuri SVSU Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși. Informații de interes public

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat marţi liniile directoare adresate celor 50 de ţări membre, prin care avertizează împotriva riscurilor crescute de corupţie în contextul urgenţei sanitare provocate de epidemia de COVID-19, potrivit unui comunicat GRECO şi AFP, preluat şi de agerpres Registrul riscurilor de coruptie, ca parte integranta a Registrului riscurilor companiei, va fi revizuit/actualizat trimestrial, cu sprijinul si sub coordonarea Biroului Conformitate. 4. Raportarea suspiciunilor. Pag 3 din 3 Personalul SNN S.A. şi al sucursalelor sale, de la orice nivel, este obligat să raporteze oric

Managementul riscurilor de coruptie - Registrul centralizator al riscurilor - sectiunea riscuri de coruptie - Plan de implementare a măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor de coruptie - Raportarea rezultatelor evaluării riscurilor de coruptie si a stadiului masurilor adoptate - Conducerea CN APDM SA - Compartimente organizatoric MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI. Riscul în activitatea unei firme se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termeni de performanta (nerealizarea standardelor de calitate), program (nerespectarea termenului de execuţie) si cost (depăşirea bugetului) sistemului de intern/managerial Registrul riscurilor completat Conducerea istitutiei Comisia pentru monitorizarea, coordonarea îndrumarea metodologicå a implementärii/ dezvoltärii sistemului de control mana . al Echipa de gestionare a riscurilor 2018 2018 2018 2.101 NT. procedurilor elaborate Intensificarea Gradul de de conformitate a plan de integritate; registrul riscurilor de coruptie; cod etic profesori; declaratie de avere si interese director ; declaratie de avere si interese director adjunct; statutul elevului; codul de conduita a elevului; procedura evaluare elevi; procedura transfer elevi; procedura de evaluare cadre didactice si personal auxiliar ; procedura de.

anunţ INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCI

evaluare a riscurilor de corupţie. În proces de derulare În conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 906 din 28.07.2008) la etapa Evaluarea propriu-zisă asupra angajaţilor entităţile. responsabilizat prin Registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea mäsurilor de prevenire/control. Articoiul 2 (1) Prezenta metodologie se aplicä in scopul adoptärii la nivelul tuturor structurilor Ministerului Educatiei Nationale a unor mäsuri de control si/sau prevenire, adaptate cauzelor care determin Registrul General de Riscuri. 2015- Registrul General de Riscuri al DGASPC Timiș. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Piaţa Regina Maria nr.3 cod.300004 Timişoara tel: 0256- 490281, 0256-494030, fax: 0256-407066 email: dgaspctm@dgaspctm.r

Dezbatere publică cu privire la creșterea integrității

Rapoarte anuale de activitate Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de coruptie Inventar functii sensibile Plan mäsuri gestionare functii sensibile . Obiectiy eneral : Consolidarea inte ritã 'i, reducerea vulnerabilitä 'lor i a riscurilor de coru ' (inclusiv a riscurilor de coruptie) Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de coruptie) Inventar proceduri/norme identificate vulnerabile umane insuficiente/ neinstruite adecvat de Grad scãzut . 9.Participarea la generarea unui index al integritätii în cadrul administratiei public

ANEXĂ - METODOLOGIE

Audit public intern

 1. istrului fondurilor europene, viceprim-
 2. a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
 3. Registrul riscurilor de coruptie. LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003. LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010. HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 . Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2016-2020.pdf. Material informativ pentru creşterea gradului de conştientizare.
 4. (6) Structurile au obligaţia de a furniza Ministerului Educaţiei Naţionale datele şi informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor şi a cerinţelor generale ori specifice stabilite. CAPITOLUL IIManagementul riscurilor de corupţie SE ŢIUNEA 1Dispoziţii generale Art. 3. Activităţile de management al riscurilor de corupţie au drept scop atingerea obiectivelor
 5. imizare a riscului Stadiul de implementare a.
 6. Documente: Registrul riscurilor/compartiment Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul compartimentului? DA S-a stabilit şi aprobat strategia de tratare a riscurilor, instrumentele de control intern pentru tratarea acestora, termenele de realizare

Linii directoare pentru identificarea riscurilor în

Registrul riscurilor. Activitate de control intern în condiţiile Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern, organizată Prevederile Convenţiei ONU împotriva corupţiei (art. 9), puse în aplicare. Standardul naţional de control intern nr de manifestare a corupției Amenințări de corupție (fapte posibile ce pot fi generate de actuala reglementare) ANEXA Nr. 6. la Metodologie. S C A L Ă D E E S T I M A R E . a probabilității de materializare a riscurilor de corupție. Factor Scor Descriere Indicatori aproape sigur 5 cel mai probabil se va concretiza > 80% șanse de apariți

Colaboratorii Agenției Proprietății Publice au participat la seminarul de instruire cu tema: Managementul riscurilor instituționale de corupție, organizat de Centrul Național Anticorupție. În cadrul seminarului, reprezentanta CNA, Tatiana Mostovei, șefa Direcției de prevenire a actelor de corupție, s-a referit la managementul riscurilor instituționale de corupție, subliniind. Codul de Etică al Școlii Gimnaziale Radu Tudoran Brăila 2. Ordine de ministru ORDINUL Ministrului Educatiei Naționale 5144/26 sep. 2013 cu privire la strategia anticorupție din sectorul educațional; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE: OM_5144_2013_Strategia Anticoruptie în Educatie 2013-2015 ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind. 1 - Codul de conduita etică si profesională CSM Bistrita. 2 - Program de dezvoltare SCIM 2021. 4 - Registrul riscurilor de coruptie - 2020. 7 - RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2020. declaratie aderare

VERDICT LA ICCJ – Procurorul Tomita Neagu de la Parchetul

o Instrumente de monitorizare: registrul riscurilor, planul de implementare, harta riscurilor, organigrama riscurilor, raportul de responsabilitate, raportul de audit, raportul de implementare. 5. Revizuirearea riscurilor Cum revizuiti planul de management al riscurilor Riscurile de coruptie conform Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-202 Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova. 29/05/2020 | Inspectorat de Stat al Muncii. LEGE Nr. 114 din 09-07-2020 pentru modificarea unor acte normative Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 384 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art Etapa de evaluare a riscurilor de corupție Nr. crt. Numele și prenumele Sarcini și responsabilități Documente consultate, redactate ori colectate Termene Etapa de determinarea ș i implementare a m ă surilor de prevenire/control al riscurilor de corup ț i La etapa de pregătire a studiului, autorii au chestionat 175 de întreprinderi de stat și municipale. Pentru evaluarea implementării politicilor de integritate, au fost selectate 31 de întreprinderi care dispun fie de un plan de integritate, fie registru al riscurilor, inclusiv de corupție sau un cod de conduită În perioada septembrie-decembrie 2016, peste 600 de autorități publice locale din 25 de raioane ale țării au învățat cum să prevină riscurile de corupție. Training-urile au fost oferite de către experții IDIS Viitorul, Diana Enachi și Valentin Lozovanu împreună cu Centrul Național Anticorupție (CNA), în cadrul unui proiect al Programulului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

GESTIONAREA RISCURILOR - Cu ce categorii de riscuri ne

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie; Declaratia de aderare la valorile fundamentale,principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020; Registrul riscurilor potentiale de coruptie